EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Produkce osiva poloparazitů a jeho využití

(Pracovní skupina č. 2 - koordinátor doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.)

Projektový tým připravil ověřenou technologii produkce osiva poloparazitické rostliny kokrhele luštince. Osivo kokrhelů dosud není běžně na trhu dostupné, ale je známo, že tyto rostliny lze využít pro převod stávajících vysokých a hustých (produktivních) porostů trav na nižší a řidší porosty dvouděložných bylin, převážně s přízemní růžicí listů. V posledních dvou dekádách byl experimentálně používán v Anglii kokrhel menší ke snížení produktivity a podporu rozmanitosti vegetace luk i dálničních okrajů. Technologie se ovšem nerozšířila, a to díky slabému uplatnění použitého druhu na nových místech a vysoké ceně jeho osiva.


Naše pozorování však ukazují, že kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus), původní druh české květeny (dříve plevel obilných polí), je schopen se ujmout ve většině typů trávníků. Navíc, kokrhel luštinec je bujně rostoucí druh s obrovskou produkcí semen, což dává dobré předpoklady pro komerční produkci osiva a velkoplošnou aplikaci technologie.

Vzhledem k tomu, že množení osiva kokrhele dosud probíhalo v porostech třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), jejíž porosty jsou obtížně technicky upravovány pro výsevy, byl v září 2015 v Hladkých Životicích založen pokus s devíti kulturními druhy trav a čtyřmi druhy jetelovin. Do těchto monokultur jednoduše připravitelných porostů byly v listopadu přisety oba druhy kokrhele. Velikost parcel byla 4 m2 a pokus byl založen ve třech opakováních. Cílem pokusu bylo zjistit, který hostitel nejlépe podporuje růst poloparazitických kokrhelů, a jeho porosty by tedy mohly sloužit pro komerční množení osiva. Výsledky prokázaly, že na 1 ha zemědělské půdy by bylo možné ročně vyprodukovat zhruba 200 kg osiva kokrhele luštince, ale v některých letech je sklizeň stejná jako vyseté množství. Pěstování je náročné mj. na důsledné oplocení pozemku v době kvetení, na správně načasovanou sklizeň, posklizňové ošetření (dosoušení a čištění osiva). Při současných cenách přípravy půdy, setí, sklizně a čištění vychází cena v roce 2020 osiva kokrhele 350,- Kč za 1 kg (včetně DPH), tedy podstatně výše než je cena osiva většiny kulturních trav.

Prakticky probíhá introdukce kokrhele do travního porostu následovně. Po podzimním výsevu 500 semen (tj. zhruba 2 g) na 1 m2 kokrhel během jedné až dvou následujících vegetačních sezón potlačí produktivní druhy trav, čímž nepřímo v porostu podpoří obzvlášť dvouděložné byliny s přízemní růžicí, které se napojení kořenových přísavek kokrhele účinně brání. Touto změnou druhového složení tak dojde k velmi významnému snížení celkové produkce nadzemní biomasy i výšky travních porostů (až na polovinu). Protože kokrhel je jednoletá rostlina, je zcela závislý na svých hostitelích (tj. travách), po jejich potlačení ustupuje z porostů rovněž a otevírá tak prostor pro spontánní kolonizaci dalšími druhy rostlin z okolí nebo je možno proředění porostů využít pro přísev žádoucích, nektarodárných druhů (podpora opylovačů). Současně uvolňuje živiny ze své biomasy pro nově příchozí druhy. Díky bohatému opadu na povrchu půdy a stabilizaci půdní struktury odumřelými kořeny trav nehrozí v mezičase před rozvojem dvouděložných bylin riziko zvýšené půdní eroze.

© 2016, Pavla Mládková